Showing posts from December 17, 2021

TIN HỌC 12 - BÀI 6: BIỂU MẪU

BÀI 6: BIỂU MẪU 1. Khái niệm • Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL Access được thiết kế để: • Hiển thị dữ li…

Load More
That is All