Showing posts from December 20, 2021

TIN HỌC 12 - BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi • CSDL chứa dữ liệu phản ánh toán bộ thông tin về đối tượ…

Load More
That is All