Showing posts from August 12, 2021

Tài liệu thực hành MOS

Các bài tập thực hành được xây dựng cùng với giáo trình giảng dạy  MOS bao gồm ba nội dung Word, Excel và P…

Giới thiệu về bài thi MOS

1. MOS là gì? MOS: Microsoft Office  Specialist   là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụn…

Load More
That is All