Showing posts from 2021

TIN HỌC 12 - BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU

BÀI 8: TRUY VẤN DỮ LIỆU 1. Các khái niệm a) Mẫu hỏi • CSDL chứa dữ liệu phản ánh toán bộ thông tin về đối tượ…

TIN HỌC 12 - BÀI 6: BIỂU MẪU

BÀI 6: BIỂU MẪU 1. Khái niệm • Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL Access được thiết kế để: • Hiển thị dữ li…

Load More
That is All