ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022

KHỐI 10:

    NỘI DUNG:

        - BÀI 20: MẠNG MÁY TÍNH

        - BÀI 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET

        - BÀI 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

    HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM 25 CÂU


KHỐI 11 - TIN:

    NỘI DUNG:

        - BÀI 9: CẤU TRÚC RẼ NHÁNH

        - BÀI 10: CẤU TRÚC LẶP

        - BÀI 11: KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH 1      KIỂU DỮ LIỆU DANH SÁCH 2

o   Khái niệm

o   Chỉ số

o   Cách truy cập phần tử

o   Các hàm/thủ tục

§  Append

§  Sort

§  Max, min

§  Reverse

§  Clear

§  Len

    HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM  25 CÂU


KHỐI 11 - NGHỀ MOS:

    NỘI DUNG: 5 CHAPTER        NGÂN HÀNG CÂU HỎI 1     NGÂN HÀNG CÂU HỎI 2

    HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM 25 CÂU


KHỐI 12: 

    NỘI DUNG:

        - BÀI 3: GIỚI THIỆU MS ACCESS

        - BÀI 4: CẤU TRÚC BẢNG

        - BÀI 5: CÁC THAO TÁC CƠ BẢN TRÊN BẢNG

        - BÀI 7: LIÊN KẾT GIỮA CÁC BẢNG

    HÌNH THỨC: TRẮC NGHIỆM 25 CÂU

       


Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post