Showing posts from 2022

ĐỀ THI & KIỂM TRA NĂM HỌC 2021-2022

👉Khối 10 - Tin học:  HK1: HK2: 👉Khối 10 - MOS Word 2016:  HK1: HK2: 👉Khối 11 -  Tin học Python:  HK1: H…

ĐỀ THI & KIỂM TRA NĂM HỌC 2020-2021

Khối 10 - Tin học:  HK1: HK2: Khối 10 - MOS Word 2016:  HK1: HK2: Khối 11 -  Tin học Python:  HK1: HK2: Khố…

ĐỀ THI & KIỂM TRA NĂM HỌC 2019-2020

Khối 10 - Tin học:  HK1: HK2: Khối 10 - MOS Word 2016:  HK1: HK2: Khối 11 -  Tin học Python:  HK1: HK2: Khố…

ĐỀ THI & KIỂM TRA NĂM HỌC 2018-2019

Khối 10 - Tin học:  HK1: HK2: Khối 10 - MOS Word 2016:  HK1: HK2: Khối 11 -  Tin học Python:  HK1: HK2: Khố…

Load More
That is All