Trắc nghiệm Tin học 11 có đáp án - Bài 3: Cấu trúc chương trình - Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn - Bài 5: Khai báo biến

TÓM TẮT KIẾN THỨC:

1. Cấu trúc chung

- Chương trình viết bằng một ngôn ngữ lập trình bậc cao thường gồm phần khai báo và phần thân.

     + Phần khai báo: Có thể có hoặc không tùy theo từng chương trình cụ thể.

     + Phần thân: Nhất thiết phải có.

Khi diễn giải cú pháp của ngôn ngữ lập trình người ta thường đặt các diễn giả bằng ngôn ngữ tự nhiên đặt giữa cặp dấu <> và phần tùy chọn(có thể có hoặc không) đặt giữa cặp dấu [].

Như vậy cấu trúc 1 chương trình có thể mô tả như sau.

[<Phn khai báo>]
<Phn thân>

2. Các thành phần của chương trình

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ KIẾN THỨC:

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post

post ads 1

post ads 2