Trắc nghiệm tin học 10-Sách Kết nối tri thức(Full - Có đáp án)

 Đây là câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 10 chương trình mới (sách Kết nối tri thức). Các em có thể làm bài trực tuyến có chấm điểm, sau khi gửi bài các em được xem lại câu trả lời đúng, câu trả lời sai để tự học và rút kinh nghiệm. Chúc các em thành công! 

Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
Trắc nghiệm: Bài 1-Thông tin và dữ liệu  Click here
Trắc nghiệm: Bài 2-Vai trò của thiết bị thông minh và tin học đối với xã hội   Click here
Trắc nghiệm: Bài 3-Một số kiểu dữ liệu và dữ liệu văn bản    Click here

Trắc nghiệm: Bài 4-Hệ nhị phân và dữ liệu số nguyên    Click here

Trắc nghiệm: Bài 5-Dữ liệu lôgic    Click here
Trắc nghiệm: Bài 6-Dữ liệu âm thanh và hình ảnh    Click here
Trắc nghiệm: Bài 7-Thực hành sử dụng thiết bị số thông dụng    Click here

Chủ đề 2: Mạng máy tính và Internet
Trắc nghiệm: Bài 8-Mạng máy tính trong cuộc sống hiện đại    Click here
Trắc nghiệm: Bài 9-An toàn trên không gian mạng    Click here
Trắc nghiệm: Bài 10-Thực hành khai thác tài nguyên trên Internet    Click here

Chủ để 3: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Trắc nghiệm: Bài 11-Ứng dụng trên môi trường số. Nghĩa vụ tôn trọng bản quyền    Click here

Chủ đề 4: Ứng dụng tin học
Trắc nghiệm: Bài 12-Phần mềm thiết kế đồ hoạ    Click here
Trắc nghiệm: Bài 13-Bổ sung các đối tượng đồ hoạ    Click here
Trắc nghiệm: Bài 14-Làm việc với đối tượng đường và văn bản    Click here
Trắc nghiệm: Bài 15-Hoàn thiện hình ảnh đồ hoạ    Click here

Chủ đề 5: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Trắc nghiệm: Bài 16-Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python    Click here
Trắc nghiệm: Bài 17-Biến và lệnh gán    Click here
Trắc nghiệm: Bài 18-Các lệnh vào ra đơn giản    Click here
Trắc nghiệm: Bài 19-Câu lệnh điều kiện if    Click here
Trắc nghiệm: Bài 20-Câu lệnh lặp for    Click here
Trắc nghiệm: Bài 21-Câu lệnh lặp while    Click here
Trắc nghiệm: Bài 22-Kiểu dữ liệu danh sách    Click here
Trắc nghiệm: Bài 23-Một số lệnh làm việc vơi dữ liệu danh sách    Click here
Trắc nghiệm: Bài 24-Xâu kí tự    Click here
Trắc nghiệm: Bài 25-Một số lệnh làm việc với xâu kí tự    Click here
Trắc nghiệm: Bài 26-Hàm trong Python    Click here
Trắc nghiệm: Bài 27-Tham số của hàm    Click here
Trắc nghiệm: Bài 28-Phạm vi của biến    Click here
Trắc nghiệm: Bài 29-Nhận biết lỗi chương trình    Click here
Trắc nghiệm: Bài 30-Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình    Click here
Trắc nghiệm: Bài 31-Thực hành viết chương trình đơn giản    Click here
Trắc nghiệm: Bài 32-Ôn tập lập trình Python    Click here

Chủ đề 6: Hướng nghiệp với tin học
Trắc nghiệm: Bài 33-Nghề thiết kế đồ hoạ máy tính    Click here
Trắc nghiệm: Bài 34-Nghề phát triển phần mềm    Click here

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post