20 BÀI TẬP CƠ BẢN CÓ LỜI GIẢI VỀ HÀM TRONG PYTHON

 20 BÀI TẬP CƠ BẢN CÓ LỜI GIẢI VỀ XÂY DỰNG HÀM TRONG PYTHON

 1. Viết hàm tính tổng của hai số nguyên:
 2. Viết hàm tính trung bình cộng của một danh sách các số:
 3. Viết hàm tính giai thừa của một số nguyên:
 4. Viết hàm kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không:
 5. Viết hàm tìm kiếm phần tử trong một danh sách và trả về chỉ số của phần tử đó, nếu không tìm thấy thì trả về -1:
 6. Viết hàm sắp xếp một danh sách các số tăng dần:
 7. Viết hàm tính tổng các số chẵn trong một danh sách:
 8. Viết hàm chuyển đổi một danh sách các số thành một chuỗi các số, cách nhau bởi dấu phẩy:
 9. Viết hàm tính số fibonacci thứ n:
 10. Viết hàm kiểm tra xem một chuỗi có phải là palindrome hay không:
 11. Viết hàm tính giai thừa của một số nguyên cho trước.
 12. Viết hàm kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không.
 13. Viết hàm chuyển đổi một chuỗi thành chuỗi chỉ chứa các ký tự in hoa.
 14. Viết hàm chuyển đổi một chuỗi thành chuỗi chỉ chứa các ký tự in thường.
 15. Viết hàm tìm giá trị lớn nhất trong một danh sách các số nguyên cho trước.
 16. Viết hàm tìm giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các số nguyên cho trước.
 17. Viết hàm đảo ngược thứ tự các phần tử trong một danh sách cho trước.
 18. Viết hàm trả về một danh sách mới chỉ chứa các phần tử không trùng lặp từ danh sách cho trước.
 19. Viết hàm tìm giá trị trung bình của một danh sách các số nguyên cho trước.
 20. Viết hàm tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong một danh sách cho trước.

TRẢ LỜI

 1. Viết hàm tính tổng của hai số nguyên:
def tong(a, b):
  return a + b
 1. Viết hàm tính trung bình cộng của một danh sách các số:
def trung_binh_cong(lst):
  return sum(lst) / len(lst)
 1. Viết hàm tính giai thừa của một số nguyên:
def giai_thua(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * giai_thua(n-1)
 1. Viết hàm kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không:
def la_so_nguyen_to(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(n/2)+1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True
 1. Viết hàm tìm kiếm phần tử trong một danh sách và trả về chỉ số của phần tử đó, nếu không tìm thấy thì trả về -1:
def tim_kiem(lst, x):
  for i in range(len(lst)):
    if lst[i] == x:
      return i
  return -1
 1. Viết hàm sắp xếp một danh sách các số tăng dần:
def sap_xep_tang(lst):
  return sorted(lst)
 1. Viết hàm tính tổng các số chẵn trong một danh sách:
def tong_so_chan(lst):
  return sum(x for x in lst if x % 2 == 0)
 1. Viết hàm chuyển đổi một danh sách các số thành một chuỗi các số, cách nhau bởi dấu phẩy:
def chuyen_doi_chuoi(lst):
  return ', '.join(str(x) for x in lst)
 1. Viết hàm tính số fibonacci thứ n:
def fibonacci(n):
  if n <= 1:
    return n
  else:
    return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
 1. Viết hàm kiểm tra xem một chuỗi có phải là palindrome hay không:

Cách 1:

def la_palindrome(s):
  s = s.lower().replace(' ', '')
  return s == s[::-1]

Cách 2:

def la_palindrome(s):
  s = s.lower().replace(' ', '')
  for i in range(len(s) // 2):
    if s[i] != s[-i-1]:
      return False
  return True
 1. Tính giai thừa:
def factorial(n):
  if n == 0:
    return 1
  else:
    return n * factorial(n-1)
 1. Kiểm tra số nguyên tố:
def is_prime(n):
  if n < 2:
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True
 1. Chuyển đổi chuỗi thành chuỗi chỉ chứa các ký tự in hoa:
def upper_case_string(s):
  return s.upper()
 1. Chuyển đổi chuỗi thành chuỗi chỉ chứa các ký tự in thường:
def lower_case_string(s):
  return s.lower()
 1. Tìm giá trị lớn nhất trong một danh sách các số nguyên:
def find_max_value(lst):
  return max(lst)
 1. Tìm giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các số nguyên:
def find_min_value(lst):
  return min(lst)
 1. Đảo ngược thứ tự các phần tử trong một danh sách:
def reverse_list(lst):
  return lst[::-1]
 1. Tạo danh sách mới chỉ chứa các phần tử không trùng lặp từ danh sách cho trước:
def unique_list(lst):
  return list(set(lst))
 1. Tìm giá trị trung bình của một danh sách các số nguyên:
def mean_value(lst):
  return sum(lst) / len(lst)
 1. Tìm số lần xuất hiện của một phần tử trong một danh sách:
def count_element(lst, x):
  return lst.count(x)

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post