Tin học MOS Cô Thơ - Website

TIN HỌC 12 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3. THAO TÁC TRÊN BẢNG

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 - THAO TÁC TRÊN BẢNG

1. Mục đích, yêu cầu

- Luyện kĩ năng thao tác trên bảng.

- Sử dụng các công cụ lọc, sắp xếp để kết xuất thông tin từ các bảng.

2. Nội dung

- Sử dụng bảng HOC_SINH đã được tạo trong bài thực hành 2.

Câu 1: (sgk trang 48 Tin 12): Thêm các bản ghi sau đây vào bảng. Sử dụng các cách di chuyển trong bảng (được cho cuối bài thực hành) để:

- Chỉnh sửa các lỗi trong các trường (nếu có).

- Xóa hoặc thêm bản ghi mới.


Bài 2: (sgk trang 48 Tin 12):

a) Hiển thị các học sinh nam trong lớp.

b) Lọc ra danh sách các bạn chưa là đoàn viên.

c) Tìm các học sinh có điểm ba môn Toán, Lí, Hóa đều trên 8.


Câu 3: (sgk trang 49 Tin 12):

a) Sắp xếp tên học sinh trong bảng HOC_SINH theo thứ tự bảng chữ cái.

b) Sắp xếp điểm Toán theo thứ tự giảm dần để biết những bạn nào có điểm Toán cao nhất.

c) Sắp xếp điểm văn theo thứ tự tăng dần.


Câu 4: (sgk trang 49 Tin 12): Tìm trong bảng những học sinh có điểm trung bình môn nào đó là 10.0.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post