Tin học MOS Cô Thơ - Website

TIN HỌC 12 - BÀI 6: BIỂU MẪU

BÀI 6: BIỂU MẪU

1. Khái niệm

• Biểu mẫu là một đối tượng trong CSDL Access được thiết kế để:

• Hiển thị dữ liệu trong bảng dưới dạng thuận lợi để xem, nhập và sửa dữ liệu

• Thực hiện các thao tác thông qua các nút lệnh (do người thiết kế tạo ra).

• Lưu ý: các biểu mẫu mà ta xét ở đây chỉ dựa trên các bảng, biểu mẫu cũng có thể là mẫu hỏi.

• Để làm việc với biểu mẫu, chọn Forms trong bảng chọn đối tượng:


2. Tạo biểu mẫu mới

• Có hai cách tạo biểu mẫu mới

   + Cách 1: Nháy đúp vào Create form by Design view để tự thiết kế

   + Cách 2: Nháy đúp vào Create form by using wizard để dùng thuật sĩ


3. Các chế độ làm việc của biểu mẫu

• Cũng như với bảng, có thể làm việc với biểu mẫu trong nhiều chế độ khác nhau.

• Dưới đây chúng ta xét kĩ hơn hai chế độ làm việc với biểu mẫu thường dùng là chế độ biểu mẫu và chế độ thiết kế.

Chế độ biểu mẫu

• Chế độ biểu mẫu là chế độ có giao diện thân thiện được sử dụng để cập nhật dữ liệu.

1 Comments

Thank for your feedback!

  1. Harrah's Resort Southern California - Mapyro
    Harrah's Rincon 군포 출장안마 Casino Resort. Valley Center. Funner, CA. Location: Mountain 인천광역 출장마사지 View, 김해 출장마사지 California. Distance to airport: 10.5 포천 출장마사지 miles. 강릉 출장샵

    ReplyDelete
Previous Post Next Post