Tin học MOS Cô Thơ - Website

TIN HỌC 12 - BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4. TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN

BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 4 - TẠO BIỂU MẪU ĐƠN GIẢN

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo biểu mẫu: Chỉnh sửa biểu mẫu trong chế độ thiết kế.

- Nhập dữ liệu cho bảng bằng biểu mẫu.

- Cập nhật và tìm kiếm thông tin.

2. Nội dung

Câu 1: (SGK trang 55 Tin 12): Tạo biểu mẫu để nhập dữ liệu cho bảng HOC_SINH theo mẫu:

Câu 2: (SGKtrang 55 Tin 12): Sử dụng biểu mẫu vừa tạo để nhập thêm các bản ghi cho bảng theo mẫu:

Câu 3: (SGKtrang 56 Tin 12): Sử dụng các công cụ để lọc ra:

a) Sắp xếp tên học sinh theo thứ tự tăng dần.

b) Lọc ra các học sinh nữ.


Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post