Tin học MOS Cô Thơ - Website

Hoạt động 1 trang 88 Tin học 10: Làm quen với câu lệnh của Python: Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

 Lời giải:

- Nhập giá trị số và xâu kí tự từ dòng lệnh, Python tự nhận biết kiểu dữ liệu.

- Python có thể thực hiện các phép toán thông thường với số, phân biệt số thực và số nguyên.

- Lệnh print ( ) có chức năng in dữ liệu ra màn hình có thể in ra một hoặc nhiều giá trị đồng thời.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post