Câu hỏi 1 trang 89 Tin học 10: Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

 Lời giải:

Kết quả lần lượt là:

2.5: số thực

13.5: số thực

Bạn là học sinh lớp 10: xâu kí tự

13: số thực (7//2 = 3 lấy phần nguyên của kết quả).

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post