Tin học MOS Cô Thơ - Website

Hoạt động 2 trang 87 Tin học 10: Làm quen với môi trường lập trình Python: Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

 Lời giải:

Chế độ gõ lệnh trực tiếp

Chế độ soạn thảo

Mục đích

Tính toán và kiểm tra nhanh các dòng lệnh

Viết chương trình có nhiều dòng lệnh

Cách thức

Trong một phiên làm việc, gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc >>>

>>> <lệnh Python>

Chọn File/NewFile để mở ra màn hình soạn thảo chương trình

Sử dụng

Dấu nhắc <<<

Con trỏ soạn thảo 

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post