Hoạt động 1 trang 87 Tin học 10: Làm quen với môi trường lập trình Python: Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

 Lời giải:

- Phần mềm Python là một môi trường lập trình cho phép soạn thảo chương trình bằng ngôn ngữ Python, hỗ trợ lỗi, phân tích cú pháp dòng lệnh và thực hiện các chương trình Python (chương trình hoàn chỉnh hoặc từng câu lệnh).

- Môi trường Python có hai chế độ:  gõ lệnh trực tiếp và soạn thảo.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post