Tin học MOS Cô Thơ - Website

Khởi động trang 86 Tin học 10: Em hãy quan sát các đoạn chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Hình 16.1 và cho biết câu lệnh trong ngôn ngữ nào dễ hiểu nhất?

 Lời giải:

Ngôn ngữ Python dễ hiểu nhất.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post