Tin học MOS Cô Thơ - Website

Hoạt động 1 trang 86 Tin học 10: Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao: Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

 Lời giải:

- Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ được dùng để diễn tả các thuật toán sao cho máy tính có thể hiểu và thực hiện được.

- Có 3 loại ngôn ngữ lập trình: Ngôn ngữ máy, hợp ngữ, ngôn ngữ bậc cao.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post