Tin học MOS Cô Thơ - Website

[Sách Kết nối tri thức] Giải bài tập Tin học lớp 10 - Bài 16: Ngôn ngữ lập trình bậc cao và python

 Giải Tin học 10 trang 86

Khởi động trang 86 Tin học 10: Em hãy quan sát các đoạn chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau trong Hình 16.1 và cho biết câu lệnh trong ngôn ngữ nào dễ hiểu nhất?

Lời giải: Xem lời giải


1. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Hoạt động 1 trang 86 Tin học 10: Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao: Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Lời giải: Xem lời giải


Hoạt động 2 trang 86 Tin học 10: Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao: Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết

Lời giải: Xem lời giải


Câu hỏi trang 86 Tin học 10: Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy           B. Hợp ngữ           C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao

Lời giải: Xem lời giải


2. Môi trường lập trình Python

Giải Tin học 10 trang 87

Hoạt động 1 trang 87 Tin học 10: Làm quen với môi trường lập trình Python: Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

Lời giải: Xem lời giải


Hoạt động 2 trang 87 Tin học 10: Làm quen với môi trường lập trình Python: Phân biệt chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

 Lời giải: Xem lời giải


Giải Tin học 10 trang 88

Câu hỏi 1 trang 88 Tin học 10: Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Lời giải: Xem lời giải


Câu hỏi 2 trang 88 Tin học 10: Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống và khác nhau?

Lời giải: Xem lời giải


3. Một số lệnh Python đầu tiên

Hoạt động 1 trang 88 Tin học 10: Làm quen với câu lệnh của Python: Quan sát một số lệnh trong chế độ gõ lệnh trực tiếp để biết chức năng của các lệnh này.

Lời giải: Xem lời giải


Giải Tin học 10 trang 89

Câu hỏi 1 trang 89 Tin học 10: Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Lời giải: Xem lời giải


Luyện tập

Giải Tin học 10 trang 90

Luyện tập 1 trang 90 Tin học 10: Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) 10 + 13             b) 20 – 7               c) 3 × 10 – 16        d) 12/5 + 13/6

Lời giải: Xem lời giải


Luyện tập 2 trang 90 Tin học 10: Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Lời giải: Xem lời giải


Luyện tập 3 trang 90 Tin học 10: Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

a) 1 × 3 × 5 × 7 = 105                    b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

Lời giải: Xem lời giải


Vận dụng

Vận dụng 1 trang 90 Tin học 10: Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Lời giải: Xem lời giải


Vận dụng 2 trang 90 Tin học 10: Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Lời giải: Xem lời giải

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post