Tin học MOS Cô Thơ - Website

Vận dụng 2 trang 90 Tin học 10: Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

 Lời giải:

- Sử dụng hai vòng lặp for để thực hiện bài toán

- In ra bảng nhân trong phạm vi 2:

print("""2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7 = 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20""")

- Tương tự với bảng nhân khác trong phạm vi 10.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post