Tin học MOS Cô Thơ - Website

Luyện tập 1 trang 90 Tin học 10: Hãy viết lệnh để tính giá trị của các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

 Lời giải:

- Mở Cmd trong máy tính

- Gõ python sau dấu nhắc

- Gõ lần lượt từng phép tính thu được kết quảPost a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post