Câu hỏi trang 86 Tin học 10: Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

 Lời giải:

Đáp án C

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh gần với ngôn ngữ tự nhiên, thuận tiện cho việc viết và hiểu chương trình

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post