Tin học MOS Cô Thơ - Website

Hoạt động 2 trang 86 Tin học 10: Tìm hiểu ngôn ngữ bậc cao: Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết

 Lời giải:

Một số ngôn ngữ lập trình bậc cao: C/ C++, Java, C#, Python, JavaScripts,…

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post