Tin học MOS Cô Thơ - Website

Luyện tập 2 trang 90 Tin học 10: Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

 Lời giải:

- Cả hai lệnh đều bị lỗi.

- Lệnh đầu tiên thiếu toán hạng, lệnh thứ hai sửa lỗi “Nguyễn Việt Anh” thành ‘Nguyễn Việt Anh’.

Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post