Tin học MOS Cô Thơ - Website

Luyện tập 3 trang 90 Tin học 10: Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

 Lời giải:

Mở phần mềm soạn thảo: Pycharm, Visual Studio Code, Visual Studio, …

- Tạo ra một file mới có đuôi .py

- Soạn thảo câu lệnh:

a) print("1 x 3 x 5 x 7 = ", 1*3*5*7)

b) print("Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.")Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post