Tin học MOS Cô Thơ - Website

Vận dụng 1 trang 90 Tin học 10: Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

 Lời giải:

- Mở cửa sổ cmd để chạy chương trình Python:Post a Comment

Thank for your feedback!

Previous Post Next Post